Sản phẩm Intel® Silicon Photonics

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Cấu hình cổng Số cổng bên ngoài Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ thu phát quang học nhiệt độ cao Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Launched Q2'19
Bộ thu phát quang học Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Launched Q3'17
Bộ thu phát quang học Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Launched Q3'16