Dòng hệ thống máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® LTP2224JR450600 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® LTP2224R4503086 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.