Dòng Intel® Wireless Gigabit 11000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q1'18 802.11ad 4.7 Gbps Gigabit
Q1'16 802.11ad 4.7 Gbps Gigabit