Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPR

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
TDP
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W
Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.