Intel® Omni-Path Director Class Switch Leaf Module 100 Series

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Cấu hình cổng Số cổng bên ngoài Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Omni-Path Director Switch Leaf Module 100 Series 48 Port Launched Q2'18 48 100Gbps
Intel® Omni-Path Director Switch Leaf Module 100 Series 32 Port Launched Q4'15 32 100Gbps