Cáp đồng thụ động Intel® Omni-Path Cable

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Cấu hình cổng Số cổng bên ngoài Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Cáp đồng thụ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 0.5M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp đồng thụ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 1.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp đồng thụ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 1.5M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp đồng thụ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 2.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp đồng thụ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 3.0M Launched Q4'15 100Gbps