Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699A v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB
Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 v4 Launched Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 v4 Launched Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4627 v4 Launched Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4628L v4 Launched Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 v4 Launched Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 v4 Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4655 v4 Launched Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4660 v4 Launched Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4667 v4 Launched Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4669 v4 Launched Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 v4 Launched Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1630 v4 Launched Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 v4 Launched Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 v4 Launched Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1680 v4 Launched Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v4 Launched Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v4 Launched Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v4 Launched Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2623 v4 Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v4 Launched Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v4 Launched Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v4 Launched Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v4 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v4 Launched Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v4 Launched Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v4 Launched Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v4 Launched Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v4 Launched Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v4 Launched Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v4 Launched Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2683 v4 Launched Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W v4 Launched Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v4 Launched Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v4 Launched Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v4 Launched Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697A v4 Launched Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2698 v4 Launched Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699 v4 Launched Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.