Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v4

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
CoreCount
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
04'16 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB 145 W
04'16 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB 145 W
Q2'16 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB 135 W
Q2'16 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB 75 W
Q2'16 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB 105 W
Q2'16 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB 105 W
Q2'16 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB 135 W
Q2'16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB 120 W
Q2'16 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB 135 W
Q2'16 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB 135 W
Q2'16 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB 140 W
Q2'16 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB 140 W
Q2'16 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB 140 W
Q1'16 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q1'16 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'16 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 90 W
Q1'16 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'16 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB 105 W
Q1'16 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 160 W
Q1'16 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache 145 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.