Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900 Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900E Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900T Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G6900TE Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905 Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905T Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5925 Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900 Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900E Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900T Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900TE Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5920 Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900 Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900T Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4920 Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840 Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840T Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1850 Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820T Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1830 Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Discontinued Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.