Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1558L v5 Launched Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1565L v5 Discontinued Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1578L v5 Launched Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1585 v5 Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1585L v5 Discontinued Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1515M v5 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1545M v5 Launched Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1575M v5 Launched Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v5 Discontinued Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v5 Launched Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v5 Discontinued Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1235L v5 Discontinued Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v5 Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240L v5 Discontinued Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v5 Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1260L v5 Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1268L v5 Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v5 Discontinued Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v5 Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v5 Discontinued Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505L v5 Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v5 Launched Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v5 Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.