Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v5

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB
Discontinued Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB
Launched Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB
Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB
Discontinued Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.