Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® N

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® N6210 Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4005 Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4505 Launched Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N5100 Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N5105 Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N6211 Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4020 Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4120 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350E Discontinued Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4000 Discontinued Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4100 Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3450 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3010 Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3000 Discontinued Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3050 Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3150 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2808 Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2840 Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2940 Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2830 Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2806 Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2815 Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2820 Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2920 Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2805 Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2810 Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2910 Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.