Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q3'22 10 3.50 GHz 2.40 GHz 17.5 MB
Launched Q3'22 12 3.50 GHz 2.50 GHz 20 MB
Launched Q3'22 16 3.30 GHz 2.20 GHz 25 MB
Launched Q3'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB
Launched Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.60 GHz 10 MB
Launched Q1'22 6 2.70 GHz 1.70 GHz 10 MB
Launched Q1'22 6 3.50 GHz 2.90 GHz 10 MB
Launched Q1'22 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.70 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Launched Q1'22 10 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Launched Q1'22 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Launched Q1'22 12 3.00 GHz 1.90 GHz 20 MB
Launched Q1'22 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB
Launched Q1'22 12 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Launched Q1'22 14 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Launched Q1'22 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB
Launched Q1'22 16 3.20 GHz 2.10 GHz 25 MB
Launched Q1'22 16 3.40 GHz 2.50 GHz 25 MB
Launched Q1'22 18 3.10 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q1'22 20 3.40 GHz 2.40 GHz 30 MB
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB
Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB
Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB
Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB
Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB
Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB
Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB
Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB
Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.