Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q1'15 2 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Q1'15 2 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Q1'15 2 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Q1'15 2 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Q1'15 2 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 6100

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.