Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của khung vỏ
ProcessorIncluded
Discontinued 4U Rack or Pedestal
Discontinued 4U Rack or Pedestal