Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Launched 1U, Spread Core Rack
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Launched 1U, Spread Core Rack