Kết nối Ethernet Intel® dòng X557

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT4 Launched 28 nm
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT2 Launched 28 nm
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT Discontinued 28 nm