Kết nối Intel® Ethernet X557

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 3.4 W Single 10GbE
Launched 6.8 W Dual 10GbE
Launched 13.6 W Quad 10GbE