Dòng khung máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của khung vỏ
ProcessorIncluded
Discontinued 2U, Spread Core Rack
Discontinued 2U, Spread Core Rack