Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'20 5 2.80 GHz 4 MB Intel® UHD Graphics
Q3'13 2 4 MB L3 Cache
Q3'13 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q3'13 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q1'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q1'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3 MB Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 2.60 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 4000
Q1'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q1'13 2 3 MB Intel® Smart Cache
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q3'12 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q3'12 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q3'12 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q3'12 2 3 MB Intel® HD Graphics 3000
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3 MB Intel® Smart Cache
Q2'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 2 3 MB Intel® Smart Cache
Q2'12 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500
Q2'12 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q2'12 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000
Q1'12 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q1'12 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q1'12 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Q1'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q1'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q3'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000
Q3'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q3'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000
Q3'11 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000
Q4'11 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 4 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q4'11 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 6 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 3 MB L3 Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 3 MB L3 Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 2.30 GHz 3 MB L3 Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 2.70 GHz 3 MB L3 Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 2.80 GHz 4 MB L3 Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 2.90 GHz 4 MB L3 Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000
Q2'11 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000
Q2'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q2'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q1'11 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q1'11 2 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000
Q1'11