Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-L13G4 Launched Q2'20 5 2.80 GHz 800 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-L16G7 Launched Q2'20 5 3.00 GHz 1.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3115C Launched Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Discontinued Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Discontinued Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Discontinued Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Discontinued Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Discontinued Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Discontinued Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Discontinued Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Discontinued Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Discontinued Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2348M Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2375M Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Discontinued Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Discontinued Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2328M Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2365M Discontinued Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2377M Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Discontinued Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Discontinued Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Discontinued Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2115C Launched Q2'12 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2380P Discontinued Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450P Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2550K Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2370M Discontinued Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450M Discontinued Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2700K Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2350M Discontinued Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2367M Discontinued Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2430M Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2435M Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2670QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2675QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125 Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130 Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320 Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2640M Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2760QM Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-980 Discontinued Q2'11 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330E Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330M Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2340UE Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2357M Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2467M Discontinued Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2557M Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2637M Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310 Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2312M Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2610UE Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2655LE Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100 Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120 Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310M Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2410M Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2510E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2515E Discontinued Q1'11