Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-990X Extreme Edition Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-980X Extreme Edition Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition Discontinued Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition Discontinued Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940XM Extreme Edition Discontinued Q3'10 4 3.33 GHz 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920XM Extreme Edition Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9100 Discontinued Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9000 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7900 Discontinued Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9775 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9300 Discontinued Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6850 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6800 Discontinued Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3115C Launched Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2820QM Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2760QM Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2720QM Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2715QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2710QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2700K Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2670QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2675QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2657M Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2655LE Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2649M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2640M Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2637M Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2635QM Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2630QM Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2629M Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2620M Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2617M Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2610UE Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 3000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600 Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2557M Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Ca