Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2300 Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2400 Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2500 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2050 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2250 Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300E Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2400 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2500 Discontinued Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2600 Discontinued 2 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2700 Discontinued 2 2.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2400 Discontinued 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2500 Discontinued Q1'06 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1300 Discontinued 1 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1350 Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1400 Discontinued 1 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1300 Discontinued 1 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1400 Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5200 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5500 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5600 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7200 Discontinued 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7400 Discontinued Q3'06 2 2.16 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7600 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1500 Discontinued 1 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7200 Discontinued Q1'07 2 1.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7400 Discontinued Q3'06 2 1.50 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2350 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2450 Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7300 Discontinued Q2'07 2 1.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7500 Discontinued Q3'06 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5300 Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7100 Discontinued Q2'07 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7300 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7700 Discontinued Q2'07 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued Q2'07 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6800 Discontinued Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5250 Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5450 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6850 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7250 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7900 Discontinued Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5470 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2100 Discontinued Q3'07 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2200 Discontinued Q3'07 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7700 Discontinued Q3'07 2 1.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5550 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5270 Discontinued 2 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8300 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5750 Discontinued Q1'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8100 Discontinued Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9300 Discontinued Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9500 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7700 Discontinued Q1'08 2 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9000 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9775 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5670 Discontinued Q2'08 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9100 Discontinued Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9400 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9600 Discontinued Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9500 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8600 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8400 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5800 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9300 Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9400 Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9300 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9400 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9300 Discontinued Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9400 Discontinued Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9300 Discontinued Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7450 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7350 Discontinued Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9800 Discontinued Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8700 Discontinued Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9100 Discontinued Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5870 Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7370 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9550 Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 Discontinued Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920 Discontinued Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940 Discontinued Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition Discontinued Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-950 Discontinued Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-960 Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition Discontinued Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9500 Discontinued 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9380 Discontinued Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1250 Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6600 Discontinued Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9600 Discontinued Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9600 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9600 Discontinued Q1'09 2 1.60 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9600 Discontinued