Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E7 v2

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2850 v2 Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v2 Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v2 Discontinued Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v2 Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v2 Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4860 v2 Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4880 v2 Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4890 v2 Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8850 v2 Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8857 v2 Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v2 Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880L v2 Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v2 Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v2 Discontinued Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v2 Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.