Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v3

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 v3 Discontinued Q2'15 10 1.70 GHz 1.70 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 v3 Discontinued Q2'15 10 2.60 GHz 2.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4627 v3 Discontinued Q2'15 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 v3 Discontinued Q2'15 12 2.60 GHz 1.90 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4648 v3 Launched Q2'15 12 2.20 GHz 1.70 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 v3 Discontinued Q2'15 12 2.80 GHz 2.10 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4655 v3 Discontinued Q2'15 6 3.20 GHz 2.90 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4660 v3 Discontinued Q2'15 14 2.90 GHz 2.10 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4667 v3 Discontinued Q2'15 16 2.90 GHz 2.00 GHz 40 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4669 v3 Discontinued Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658A v3 Launched Q1'15 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1428L v3 Launched Q1'15 8 2.00 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2408L v3 Launched Q1'15 4 1.80 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L v3 Launched Q1'15 6 2.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L v3 Launched Q1'15 8 1.80 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2438L v3 Launched Q1'15 10 1.80 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 v3 Discontinued Q3'14 4 3.60 GHz 3.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1630 v3 Discontinued Q3'14 4 3.80 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 v3 Discontinued Q3'14 6 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 v3 Discontinued Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1680 v3 Discontinued Q3'14 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v3 Discontinued Q3'14 6 1.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v3 Launched Q3'14 6 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v3 Discontinued Q3'14 6 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v3 Launched Q3'14 8 3.40 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v3 Launched Q3'14 6 3.20 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2623 v3 Discontinued Q3'14 4 3.50 GHz 3.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v3 Launched Q3'14 10 2.50 GHz 2.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v3 Discontinued Q3'14 8 3.20 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v3 Discontinued Q3'14 8 2.90 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v3 Discontinued Q3'14 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v3 Launched Q3'14 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v3 Discontinued Q3'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v3 Launched Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v3 Discontinued Q3'14 10 3.00 GHz 2.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v3 Discontinued Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v3 Launched Q3'14 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v3 Discontinued Q3'14 10 3.30 GHz 2.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v3 Discontinued Q3'14 8 3.60 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670 v3 Discontinued Q3'14 12 3.10 GHz 2.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v3 Launched Q3'14 12 3.30 GHz 2.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2683 v3 Discontinued Q3'14 14 3.00 GHz 2.00 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W v3 Discontinued Q3'14 10 3.50 GHz 3.10 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v3 Discontinued Q3'14 12 3.50 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v3 Discontinued Q3'14 14 3.30 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v3 Discontinued Q3'14 14 3.60 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2698 v3 Discontinued Q3'14 16 3.60 GHz 2.30 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699 v3 Discontinued Q3'14 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.