Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v2

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4603 v2 Discontinued Q1'14 4 2.20 GHz 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4607 v2 Discontinued Q1'14 6 2.60 GHz 2.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 v2 Discontinued Q1'14 8 2.70 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 v2 Discontinued Q1'14 8 3.00 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4624L v2 Launched Q1'14 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4627 v2 Discontinued Q1'14 8 3.60 GHz 3.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 v2 Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 v2 Discontinued Q1'14 10 2.90 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4657L v2 Discontinued Q1'14 12 2.90 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1428L v2 Launched Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2403 v2 Discontinued Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2407 v2 Discontinued Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L v2 Launched Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2420 v2 Discontinued Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L v2 Launched Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430 v2 Discontinued Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430L v2 Discontinued Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2440 v2 Discontinued Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2448L v2 Launched Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450 v2 Discontinued Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450L v2 Discontinued Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2470 v2 Discontinued Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 v2 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 v2 Discontinued Q3'13 6 3.90 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 v2 Discontinued Q3'13 6 4.00 GHz 3.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v2 Discontinued Q3'13 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v2 Discontinued Q3'13 4 2.50 GHz 2.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v2 Launched Q3'13 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v2 Discontinued Q3'13 6 2.60 GHz 2.10 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v2 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v2 Discontinued Q3'13 6 3.10 GHz 2.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v2 Discontinued Q3'13 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v2 Discontinued Q3'13 4 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v2 Discontinued Q3'13 8 2.50 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v2 Discontinued Q3'13 6 3.80 GHz 3.50 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v2 Launched Q3'13 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v2 Discontinued Q3'13 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v2 Discontinued Q3'13 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v2 Launched Q3'13 10 3.00 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v2 Discontinued Q3'13 10 3.00 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v2 Discontinued Q3'13 8 4.00 GHz 3.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670 v2 Discontinued Q3'13 10 3.30 GHz 2.50 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v2 Discontinued Q3'13 10 3.60 GHz 2.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W v2 Discontinued Q3'13 8 4.00 GHz 3.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v2 Discontinued Q3'13 10 3.60 GHz 3.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v2 Discontinued Q3'13 12 3.20 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v2 Discontinued Q3'13 12 3.50 GHz 2.70 GHz 30 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.