Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000VSA

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000VSA4DIMMR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000VSASASR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000VSASATAR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000VSASCSIR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771