Modem mỏng LTE

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Intel® XMM™ 7360 Launched
Intel® XMM™ 7260 Launched
Intel® XMM™ 7262 Launched
Modem mỏng Intel® XMM™ 7160 Launched