Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260 Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260T Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460T Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3470 Discontinued Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250 Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250T Discontinued Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450T Discontinued Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460 Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3258 Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450 Discontinued Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.