Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3470 Discontinued Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460T Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460 Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450T Discontinued Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450 Discontinued Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260 Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3258 Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260T Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250T Discontinued Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250 Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.