Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® Z

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q3'15 4 2 MB
Discontinued Q3'14 4 2 MB
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 2 MB
Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 2 MB
Discontinued Q2'14 4 2 MB
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 1 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'12 1 512 KB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.