Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4025U Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030U Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030Y Discontinued Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110M Discontinued Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4120U Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4000M Discontinued Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4012Y Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4020Y Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100M Discontinued Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010Y Discontinued Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100U Discontinued Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4158U Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.