Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB
Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB
Discontinued Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.