Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100M Launched Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100U Launched Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110M Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4120U Launched Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4158U Launched Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4000M Launched Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010Y Launched Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4012Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4020Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4025U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030Y Launched Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.