Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 4400
Q1'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 4400
Q1'15 2 4 MB Intel® HD Graphics 4600
Q3'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q2'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 3 MB Intel® HD Graphics 4400
Q4'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q4'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'13 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 5100

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.