Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200H Discontinued Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4250U Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4260U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4350U Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4360U Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402EC Launched Q1'14 2 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200Y Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4258U Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4288U Discontinued Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4400E Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402E Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300M Discontinued Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200M Discontinued Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4202Y Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210Y Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300Y Discontinued Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4302Y Discontinued Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670R Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4330M Discontinued Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210H Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4410E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4422E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310U Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4340M Discontinued Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310M Discontinued Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690K Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590 Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210M Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4220Y Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4308U Discontinued Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4278U Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.