Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB
Discontinued Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB
Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'14 2 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.