Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 5100
Q3'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 5100
Q2'14 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4200
Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 5000
Q2'14 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q1'14 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q1'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q1'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q1'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 5000
Q4'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q4'13 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q3'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q4'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q4'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4400
Q3'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4200
Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 5000
Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 5100
Q3'13 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 5100
Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 5000
Q2'13 4 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q2'13 4 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q2'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600
Q2'13 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4600

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.