Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670R Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690K Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590 Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4422E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4410E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402EC Launched Q1'14 2 2.50 GHz 4 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402E Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4400E Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300M Launched Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4302Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4308U Launched Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310M Launched Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4330M Launched Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4340M Launched Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4350U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4360U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200H Launched Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200M Launched Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4202Y Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210H Launched Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210M Launched Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U Launched Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4220Y Launched Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4250U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4258U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4260U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4278U Launched Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4288U Launched Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 5100

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.