Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4720HQ Discontinued Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4722HQ Discontinued Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4578U Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770HQ Discontinued Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4870HQ Discontinued Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4980HQ Discontinued Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790K Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710HQ Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710MQ Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712HQ Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712MQ Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4760HQ Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EC Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702EC Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610M Discontinued Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4810MQ Discontinued Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4860HQ Discontinued Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4910MQ Discontinued Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M Discontinued Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960HQ Discontinued Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4750HQ Discontinued Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4850HQ Discontinued Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4950HQ Discontinued Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4558U Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700MQ Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702HQ Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4900MQ Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.