Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q1'15 4 3.60 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Q1'15 4 3.40 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Q3'14 2 3.50 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Q3'14 4 3.40 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q3'14 4 3.70 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q3'14 4 4.00 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q2'14 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Q2'14 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'14 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q1'14 4 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 4 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q1'14 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q1'14 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q1'14 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q4'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q3'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Q3'13 2 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Q3'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q4'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q3'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q3'13 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q3'13 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Q3'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Q3'13 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Q2'13 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Q2'13 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Q2'13 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.