Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4900MQ Launched Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4910MQ Launched Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4950HQ Launched Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960HQ Launched Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4980HQ Launched Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ Launched Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4810MQ Launched Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4850HQ Launched Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4860HQ Launched Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4870HQ Launched Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EC Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700MQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702EC Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702HQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710HQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710MQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712MQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4720HQ Launched Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4722HQ Launched Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4750HQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4760HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770HQ Launched Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790K Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M Launched Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610M Launched Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U Launched Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4558U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4578U Launched Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.