Dòng Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM1 Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM2 Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM2 Launched 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM1 Launched 28 nm