Intel® SSD dòng 525

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(120GB, mSATA 6Gb/giây, 25nm, MLC)
120 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(180GB, mSATA 6Gb/giây, 25nm, MLC)
180 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(240GB, mSATA 6Gb/giây, 25nm, MLC)
240 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(30GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
30 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(60GB, mSATA 6Gb/giây, 25nm, MLC)
60 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.