Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2000 Series

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2224 Discontinued 130 nm
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM2212 Discontinued 130 nm
Chuyển mạch FM2112 Ethernet Intel® Discontinued 130 nm