Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q3'12 Discontinued 2U Rack
Q3'12 Discontinued 2U Rack
Q3'12 Discontinued 2U Rack
Q3'12 Discontinued 2U Rack