Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2