Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q4'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q4'09 Discontinued 2U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366