Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2