Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued