Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'12 Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2
Q4'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket R3
Q3'12 Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2