Dòng khung máy chủ Intel® P4000S

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của khung vỏ
ProcessorIncluded
Discontinued 4U Pedestal
Discontinued 4U Pedestal
Discontinued 4U Pedestal
Discontinued 4U Pedestal
Discontinued 4U Pedestal
Discontinued 4U Pedestal
Discontinued 4U Pedestal
Discontinued 4U Pedestal
Discontinued 4U Pedestal