Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® D

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q1'12 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'11 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'11 2 2.13 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.