Bộ xử lý Intel® Xeon® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5603 Discontinued Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5606 Discontinued Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5607 Discontinued Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5649 Discontinued Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5647 Discontinued Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5672 Discontinued Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5675 Discontinued Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5687 Discontinued Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3670 Discontinued Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3480 Discontinued Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5620 Discontinued Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5630 Discontinued Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5640 Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5645 Discontinued Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3406 Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5609 Discontinued Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5618 Discontinued Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5630 Discontinued Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5638 Discontinued Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5640 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5650 Discontinued Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5660 Discontinued Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5667 Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5670 Discontinued Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5677 Discontinued Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5503 Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5507 Discontinued Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E6510 Discontinued Q1'10 4 1.73 GHz 1.73 GHz 12 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E6540 Discontinued Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7520 Discontinued Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7530 Discontinued Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7540 Discontinued Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC3539 Discontinued Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5509 Discontinued Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5539 Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5549 Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7545 Discontinued Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7555 Discontinued Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3518 Discontinued Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3528 Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5518 Discontinued Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5528 Discontinued Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3530 Discontinued Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X6550 Discontinued Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7542 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7550 Discontinued Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7560 Discontinued Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3565 Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3426 Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3430 Discontinued Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3440 Discontinued Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3450 Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3460 Discontinued Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3470 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5530 Discontinued Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3550 Discontinued Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3580 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W5590 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5502 Discontinued Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5504 Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5506 Discontinued Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5520 Discontinued Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5530 Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5540 Discontinued Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5506 Discontinued Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5508 Discontinued Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5518 Discontinued Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5520 Discontinued Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3520 Discontinued Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3540 Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3570 Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W5580 Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5550 Discontinued Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5560 Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5570 Discontinued Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3380 Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3110 Discontinued Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3360 Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Discontinued Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3014 Discontinued Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5215 Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7420 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7430 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7440 Discontinued Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7450 Discontinued Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7445 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7455 Discontinued Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7460 Discontinued Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5430 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5492 Discontinued Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3330 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3370 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Discontinued Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5220 Discontinued Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5318 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5408 Discontinued Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410 Discontinued Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3320 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3350 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3360 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5238 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3065 Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5462 Discontinued Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Discontinued Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5272 Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5482 Discontinued Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3230 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7210 Discontinued Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7220 Discontinued Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7310 Discontinued Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7320 Discontinued Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7330 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7340 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7345 Discontinued Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7350 Discontinued Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3210 Discontinued Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3220 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache