Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 Cache
Discontinued Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 6 2.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 6 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 8 2.60 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 8 2.80 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 8 3.30 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 4 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 6 2.80 GHz 2.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 2 3.50 GHz 3.00 GHz 5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.30 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 2.80 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 2.40 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 3.00 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 3.10 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 6 3.50 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 3.30 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 3.50 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 3.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 2.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.