Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1428L Discontinued Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2403 Discontinued Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2407 Discontinued Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L Launched Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2420 Discontinued Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L Discontinued Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430 Discontinued Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430L Discontinued Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2440 Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2448L Launched Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450 Discontinued Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450L Discontinued Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2470 Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4603 Discontinued Q2'12 4 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4607 Discontinued Q2'12 6 2.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4617 Discontinued Q2'12 6 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 Discontinued Q2'12 8 2.60 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 Discontinued Q2'12 8 2.80 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 Discontinued Q2'12 8 3.30 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650L Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 Discontinued Q1'12 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 Discontinued Q1'12 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 Discontinued Q1'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 Discontinued Q1'12 4 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 Discontinued Q1'12 6 2.80 GHz 2.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 Discontinued Q1'12 2 3.50 GHz 3.00 GHz 5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 Discontinued Q1'12 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.30 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L Discontinued Q1'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 Discontinued Q1'12 8 2.80 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L Discontinued Q1'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 Discontinued Q1'12 8 2.40 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 Discontinued Q1'12 8 3.00 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2665 Discontinued Q1'12 8 3.10 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 Discontinued Q1'12 6 3.50 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670 Discontinued Q1'12 8 3.30 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 Discontinued Q1'12 8 3.50 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 3.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 2.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.