Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1428L Discontinued Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2403 Discontinued Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2407 Discontinued Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L Launched Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2420 Discontinued Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L Discontinued Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430 Discontinued Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430L Discontinued Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2440 Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2448L Launched Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450 Discontinued Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450L Discontinued Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2470 Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4603 Discontinued Q2'12 4 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4607 Discontinued Q2'12 6 2.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4617 Discontinued Q2'12 6 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 Discontinued Q2'12 8 2.60 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 Discontinued Q2'12 8 2.80 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 Discontinued Q2'12 8 3.30 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650L Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 Discontinued Q1'12 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 Discontinued Q1'12 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 Discontinued Q1'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 Discontinued Q1'12 4 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 Discontinued Q1'12 6 2.80 GHz 2.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 Discontinued Q1'12 2 3.50 GHz 3.00 GHz 5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 Discontinued Q1'12 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.30 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L Discontinued Q1'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 Discontinued Q1'12 8 2.80 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L Discontinued Q1'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 Discontinued Q1'12 8 2.40 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 Discontinued Q1'12 8 3.00 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2665 Discontinued Q1'12 8 3.10 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 Discontinued Q1'12 6 3.50 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670 Discontinued Q1'12 8 3.30 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 Discontinued Q1'12 8 3.50 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 3.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 2.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.