Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q1'09 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option