RAID Tích hợp của Intel® (Mô-đun/Bo mạch Hệ thống)

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Cấp độ RAID được hỗ trợ
Số cổng bên trong
Số cổng bên ngoài
Bộ nhớ nhúng
Discontinued Storage Connector Module None 16 0 None
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 1E, 10 4 0
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 1E, 10 8 0
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 0
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB
Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50 8
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50 4
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 1E, 10 4
Discontinued Storage Connector Module
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4
Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 512MB