Đóng gói Dự phòng

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued