Chipset Intel® dòng C200

Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
MaxTDP
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0