Chipset Intel® dòng C200

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
MaxTDP
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0