Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1530CL

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q3'06 Discontinued 1U Rack