Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599 10 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EN 10 Gigabit Discontinued 65 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EB 10 Gigabit Discontinued 65 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599ES 10 Gigabit Launched 65 nm