Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82576NS Discontinued 90 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576EB Gigabit Discontinued 90 nm