Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574IT Gigabit Launched 90 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574L Gigabit Launched 90 nm