Intel® 82566 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued 1.18 W Single
Discontinued 1.18 W Single
Discontinued 1.18 W Single
Discontinued 1.18 W Single