Mạch điều khiển Ethernet Gigabit (lên đến 2.5GbE)

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347-AT4 Launched Quad 1GbE SGMII
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM2 Launched 2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM4 Launched 4 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-BT2 Launched 2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller I225-LM Launched 2 W Single 2.5G PCIe
Intel® Ethernet Controller I225-V Launched Không 1.95 W Single 2.5G PCIe
Kết nối Intel® Ethernet I219-V Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary
Kết nối Intel® Ethernet I219-LM Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary
Kết nối Intel® Ethernet I218-V Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary
Kết nối Intel® Ethernet I218-LM Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary
Kết nối Intel® Ethernet I217-LM Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary
Kết nối Intel® Ethernet I217-V Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary
Bộ diều Khiển Ethernet Intel® I211-AT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-AT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Intel® Ethernet Controller I210-CL Launched Không Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-CS Launched Không Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-IS Launched Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-IT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82583V Gigabit Launched 0.727 W Single 1GbE PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580EB Gigabit Launched 3.5 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580DB Gigabit Launched Dual 1GbE
Ethernet Intel® 82579LM Gigabit PHY Launched 0.66 W Single 1GbE Proprietary
Ethernet Intel® 82579V Gigabit PHY Launched 0.66 W Single 1GbE Proprietary