Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra (Chuỗi 1)

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'24 8 4.2 GHz 10 MB Intel® Graphics
Q2'24 14 4.5 GHz 18 MB Intel® Arc™ graphics
Q2'24 12 4.3 GHz 12 MB Intel® Graphics
Q2'24 14 4.6 GHz 18 MB Intel® Arc™ graphics
Q2'24 12 4.4 GHz 12 MB Intel® Graphics
Q2'24 16 4.8 GHz 24 MB Intel® Arc™ graphics
Q2'24 12 4.8 GHz 12 MB Intel® Graphics
Q2'24 16 5 GHz 24 MB Intel® Arc™ graphics
Q2'24 12 4.9 GHz 12 MB Intel® Graphics
Q4'23 14 4.5 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics
Q4'23 12 4.3 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 12 4.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
q4'23 14 4.6 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics
Q4'23 12 4.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 16 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics
Q4'23 12 4.8 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 12 4.8 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 16 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics
Q4'23 12 4.9 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 16 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.